godło Rzeczypospolitej Poslkiej
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy

ul. Obrońców Pokoju 39/2
55-100 Trzebnica

tel. 71 310 55 17, fax 71 722 79 82

email:
trzebnica.modlinski@komornik.plWierzyciel zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

      • o egzekucję z nieruchomości;
      • o wydanie nieruchomości;
      • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
      • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
      • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
      • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym
        europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w
        ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2);
      • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji
        sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
      • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
      • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;
      • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada
        1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma
        procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod
        podanym adresem nie zamieszkuje, na zlecenie ww. podmiotu, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego
        adresu zamieszkania adresata;
      • sporządza protokół stanu faktycznego;
      • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem
        najniższej lub najwyższej oferty.

Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Copyright © 2019