godło Rzeczypospolitej Poslkiej
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy

ul. Obrońców Pokoju 39/2
55-100 Trzebnica

tel. 71 310 55 17, fax 71 722 79 82

email:
trzebnica.modlinski@komornik.plKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: email: trzebnica.modlinski@komornik.pl bądź poczty tradycyjnej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy 55-100 Trzebnicy ul. Obrońców Pokoju 39/2.

2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa z dnia 22 marca 2018 roku - o komornikach sądowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom upoważnionym (np. sądom i organom skarbowym) uczestnikom i stronom postępowania egzekucyjnego oraz podmiotów współpracujących z komornikiem (np. księgowy, informatyk – spółce Currenda) na podstawie przepisów prawa.

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami egzekucyjnymi oraz inną dokumentacją komorniczą.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa 00-193 , gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Podanie danych jest niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania.

Copyright © 2019